به ریاست معاون عمرانی برگزار شد

کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست امروز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه به ریاست دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

 

۲۶