با حکم استاندار خوزستان؛

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان منصوب شد

عزیز ساعدی سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های خوزستان در جلسه ای با حضور دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان معارفه شد.در این نشست از زحمات لفته دروکوندی مدیرعامل پیشین تقدیر شد.

 شهردار خرمشهر،شهردار بستان و شهردار سوسنگرد و …  از جمله سوابق عزیز ساعدی هستند.
۶۷