درکارگروه امور زیر بنایی استان تصویب شد.

طرح جامع-تفصیلی شهر شرافت( از شهرهای بخش مرکزی شهرستان شوشتر)

کارگروه امور زیر بنایی استان با ریاست دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استان برگزار شد.

طرح جامع-تفصیلی شهر شرافت (یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان شوشتر) و طرح جامع تفصیلی شهر صالح شهر(یکی از شهرهای بخش مرکزی گتوند) مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

۱۸