بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های راه استان

بازدید یک روزه دکتر خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر عبیات معاون عمرانی استانداری خوزستان، مهندس رضایی مدیر کل راه و شهرسازی و چند تن از مسئولان وزارتی و استانی از پروژه های راه های استان

۵۲