نشست بررسی وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق

نشست بررسی وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان برگزار شد.

نشست بررسی وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان امروز چهارشنبه سی مهرماه به ریاست استاندار خوزستان و با حضور معاون امور عمرانی استانداری برگزار شد.

۳۹