کمیسیون ماده پنج خوزستان تشکیل شد

نشست کمیسیون ماده پنج استان خوزستان با محوریت شهر اهواز به ریاست معاون امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.
نشست کمیسیون ماده پنج استان خوزستان امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به ریاست معاون امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.
بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمیسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد
۶۰