جلسه شورای فنی استان خوزستان تشکیل شد

جلسه شورای فنی استان خوزستان به ریاست معاون امور عمرانی استانداری خوزستان تشکیل شد.

جلسه شوری فنی استان خوزستان امروز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه به ریاست فاضل عبیات معاون امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

الزام دستگاه‌ها به اجرای ردیف ۲ بند الف ماده ۵۳، شرایط عمومی پیمان مبنی بر ارجاع اختلافات عوامل نظام فنی اجرایی به کارشناسی در این نشست بررسی شد.

همچنین مواردی از اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی کارفرما و پیمانکار و علل توقف اجرای تعدادی از پروژه‌های عمرانی در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدابیر لازم برا آنها اتخاذ شد.

معاون امور عمرانی استانداری در این نشست با تاکید بر اهمیت شورای فنی، اظهار کرد: شورای فنی از مراجع معدودی است که نقش مهمی در روان شدن پروژه‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی شده و رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی دارد.

فعالیت شورای فنی شامل مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری دستگاه‌های استانی مشمول بنـد «ب» مـاده یک قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاه ‌های مشمول ماده ۵ قـانون مـدیریت خدمات کشوری و یا شامل آن دسته از طرح‌ها و عملیات اجرایی در سـطح اسـتان است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمـومی از بودجه استان تامین شده و یا طرحها و پروژههای ملی و ملی استانی شده کـه اجـرای آن از طرف دستگاههای اجرایی مرکزی به دستگاه‌های استانی تفویض شده است.

شورای فنی استان بر پروژه‌های ملی که در سطح استان در حال اجرا است نظارت عالیه دارد و نتایج و گزارش‌های نظـارتی خـود را بـه مراجـع ذیـربط و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه ‌می‌کند.

۲۷۰