شرح وظایف

 • شرح وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی

 • هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه‌های اجرائی در تهیه ‌و تنظیم طرحهای زیربنایی اقتصادی و عمرانی با توجه‌ به ‌نیازها، تجارب و اولویتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان.
 • نظارت عالیه بر برنامه‌های عمرانی و گزارش‌گیری مستمر از پیشرفت پروژه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت به‌ واحدهای استانی دستگاه‌های اجرائی مربوطه‌ به ‌منظور رفع موانع.
 • نظارت عالیه و مراقبت و هماهنگی در اجرا و پیشرفت برنامه های عمرانی (ملی- استانی)
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ‌تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه‌ریزی و سایر شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مربوطه ‌بر حسب مورد.
 • تهیه ‌و تنظیم گزارش های نظارتی از عملکرد واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای  اجرای پروژه‌های عمرانی وآثار و نتایج اقتصادی- اجتماعی آنها به ‌منظور استفاده‌ بهینه‌ در تدوین برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی.
 • بررسی‌های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه ‌اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به‌ منظور پیشبرد برنامه‌های عمرانی و همچنین ارائه ‌نظرات در این زمینه ‌به ‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
 • حمایت از شوراهای اسلامی استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات.
 • مطالعه ‌و بررسی وضع مناطق روستائی و شهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.
 • تهیه ‌و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‌های طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد‌های ذیربط در این زمینه ‌با وزارت کشور.
 • نظارت و پیگیری بر امر تهیه ‌و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار اجتماعی واقتصادی آنها به ‌منظوراستفاده‌ بهینه در تدوین برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی.
 • نظارت بر پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات ابلاغی.
 • بررسی و تهیه ‌قیمت‌های پایه ‌استان و ضرایب منطقه‌ای با توجه ‌به ‌شرایط خاص هر منطقه ‌و پیشنهاد به‌ مراجع ذیربط برای تأیید.
 • نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری‌ها و هدایت و راهنمائی‌های لازم در اتخاذ روشهای صحیح و رعایت اولویت‌ها در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌ها.
 • نظارت، بررسی و اظهار نظر درخصوص برنامه‌ها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه ‌شهرداری‌ها که ‌به ‌تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.
 • بررسی موقعیت مناطق شهری و روستائی استان به منظور دستیابی به ‌نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری لازم از طریق وزارت کشور.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل و یا حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها حسب مورد و نظارت بر تهیه‌ و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 • نظارت بر پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها و رفع موانع اجرای پروژه ها در واحدهای استانی دستگاه‌های اجرائی، نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای به‌منظور ارزیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله ‌با اهداف و خط مشی‌ها و سیاست‌های تعیین شده‌و مقایسه‌پیشرفت کار با جداول زمانی و ) اعمال کنترل های لازم و تنظیم گزارش های مربوطه و اعلام نتایج به‌مراجع ذیربط.
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ‌مربوط به ‌معادن شن و ماسه ‌و خاک رس معمولی در سطح استان.
 • مطالعه ‌و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تأسیسات رفاهی به ‌منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری‌ها و پیگیری تأمین آنها برابر مقررات.
 • تعیین اولویت بندی طرح‌ها و برنامه‌ها و پروژه‌ها برای تخصیص اعتبارات لازم.